alkyl starch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl starch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl starch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl starch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyl starch

    * kinh tế

    tinh bột ankin hóa