để thay thế trong Tiếng Anh là gì?

để thay thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để thay thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để thay thế

    * ttừ

    spare