để lại trong Tiếng Anh là gì?

để lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • để lại

  to bequeath; to leave

  do lịch sử để lại bequeathed by history

  những vấn đề do chính phủ tiền nhiệm để lại the problems inherited from the previous government

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • để lại

  như để nghĩa 7

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • để lại

  to leave behind