để tội trong Tiếng Anh là gì?

để tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để tội

    to delay the punishment; to postpone the punishment (as a threat)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để tội

    to delay the punishment, postpone the punishment