để chế trong Tiếng Anh là gì?

để chế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để chế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để chế

    (địa phương) như để tang

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • để chế

    (địa phương) như để tang