để cách trong Tiếng Anh là gì?

để cách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để cách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để cách

    * dtừ

    spacing