để bụng trong Tiếng Anh là gì?

để bụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để bụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để bụng

    cũng như để lòng have (something) in one's mind

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • để bụng

    cũng như 4để lòng Have (something) in one's mind

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để bụng

    to have (something) in one’s mind