để chân trong Tiếng Anh là gì?

để chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để chân

    * dtừ

    footrest, leg-rest