để ngỏ trong Tiếng Anh là gì?

để ngỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để ngỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để ngỏ

    to leave open

    vấn đề vẫn còn để ngỏ the question remains open

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để ngỏ

    to leave open