để đấy trong Tiếng Anh là gì?

để đấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để đấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để đấy

    put in over there