để mốc trong Tiếng Anh là gì?

để mốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để mốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để mốc

    to leave unused