để tâm trong Tiếng Anh là gì?

để tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để tâm

    to pay attention to...; to mind

    để tâm giáo dục con cái to be attentive to the education of one's children

    xin đừng để tâm tới một việc nhỏ như thế! don't mind such a trifle!

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để tâm

    to pay attention to, mind