để chỏm trong Tiếng Anh là gì?

để chỏm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để chỏm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để chỏm

    (cũ) leave a top tuft of hair (on shaven head of young children)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để chỏm

    leave a top tuft of hair