để lên trong Tiếng Anh là gì?

để lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để lên

    * thngữ

    to put up