để sót trong Tiếng Anh là gì?

để sót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để sót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để sót

    * thngữ

    to leave out