để đe trong Tiếng Anh là gì?

để đe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để đe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để đe

    * dtừ

    anvil-bed