để thời giờ trong Tiếng Anh là gì?

để thời giờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để thời giờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để thời giờ

    to set aside, allow oneself time (to do something)