để tự nhiên trong Tiếng Anh là gì?

để tự nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để tự nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để tự nhiên

    * ttừ

    unadorned