để tóc dài trong Tiếng Anh là gì?

để tóc dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để tóc dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để tóc dài

    to have long hair; to let one's hair grow; to grow one's hair (long); to wear one's hair long

    chị để tóc dài trông có vẻ hay hơn! you look better with your long hair!