để tâm làm trong Tiếng Anh là gì?

để tâm làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để tâm làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để tâm làm

    * thngữ

    to take something to heart