để quá lâu trong Tiếng Anh là gì?

để quá lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để quá lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để quá lâu

    * ngđtừ

    overexpose