để nhỏ giọt trong Tiếng Anh là gì?

để nhỏ giọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để nhỏ giọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để nhỏ giọt

    * dtừ

    drip