để lộ tẩy trong Tiếng Anh là gì?

để lộ tẩy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để lộ tẩy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để lộ tẩy

    * thngữ

    to spill the beans