để kết luận trong Tiếng Anh là gì?

để kết luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để kết luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để kết luận

    * ttừ

    illative

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • để kết luận

    in conclusion, in closing