để che chở trong Tiếng Anh là gì?

để che chở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để che chở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để che chở

    * ttừ

    defensive