để chảy mất trong Tiếng Anh là gì?

để chảy mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để chảy mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để chảy mất

    * thngữ

    to let off