để bổ sung trong Tiếng Anh là gì?

để bổ sung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để bổ sung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để bổ sung

    in order to replenish