để bôi trơn trong Tiếng Anh là gì?

để bôi trơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để bôi trơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để bôi trơn

    * ttừ

    lubricatory