để báo thù trong Tiếng Anh là gì?

để báo thù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ để báo thù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • để báo thù

    * ttừ

    retributive