vitamin b complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin b complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin b complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin b complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitamin b complex

    * kinh tế

    Vitamin nhóm B

Từ điển Anh Anh - Wordnet