vitamin d complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin d complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin d complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin d complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitamin d complex

    * kinh tế

    Vitamin D tổng hợp

    vitamin nhóm D