vitamin complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitamin complex

    * kinh tế

    phức hệ vitamin