vitaminology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitaminology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitaminology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitaminology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitaminology

    * kỹ thuật

    y học:

    vitamin học