vitamin k complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin k complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin k complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin k complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitamin k complex

    * kinh tế

    Vitamin K tổng hợp

    vitamin nhóm K