vitamin retention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin retention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin retention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin retention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitamin retention

    * kinh tế

    khả năng duy trì vitamin