vitamin pill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin pill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin pill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin pill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vitamin pill

    a pill containing one or more vitamins; taken as a dietary supplement

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).