vitaminize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitaminize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitaminize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitaminize.

Từ điển Anh Việt

 • vitaminize

  * ngoại động từ

  cho thêm vitamin vào (một món ăn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • vitaminize

  * kinh tế

  vitamin hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vitaminize

  add vitamins as a supplement

  vitaminized processed foods

  Synonyms: vitaminise