vitaminise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitaminise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitaminise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitaminise.

Từ điển Anh Việt

 • vitaminise

  * ngoại động từ

  cho thêm vitamin vào (một món ăn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vitaminise

  Similar:

  vitaminize: add vitamins as a supplement

  vitaminized processed foods