vitamin-deficiency diet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin-deficiency diet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin-deficiency diet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin-deficiency diet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vitamin-deficiency diet

    Similar:

    high-vitamin diet: a diet designed to patients with vitamin deficiencies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).