vitaminous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitaminous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitaminous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitaminous.

Từ điển Anh Việt

  • vitaminous

    * tính từ

    xem vitaminic