vitamine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamine.

Từ điển Anh Việt

  • vitamine

    * danh từ

    như vitamin