vitamin a1 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin a1 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin a1 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin a1.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vitamin a1

    an unsaturated alcohol that occurs in marine fish-liver oils and is synthesized biologically from carotene

    Synonyms: retinol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).