vitamin h nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitamin h nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitamin h giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitamin h.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vitamin h

    Similar:

    biotin: a B vitamin that aids in body growth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).