vitaminoid action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vitaminoid action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vitaminoid action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vitaminoid action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vitaminoid action

    * kỹ thuật

    y học:

    tác dụng vitamin