trans container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trans container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trans container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trans container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trans container

    * kinh tế

    container chuyên dùng

    container chuyên dụng