transfuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfuse.

Từ điển Anh Việt

 • transfuse

  /træns'fju:z/

  * ngoại động từ

  rót sang, đổ sang, chuyển sang

  (y học) truyền (máu)

  truyền, truyền thụ

  to transfuse one's enthusiasm: truyền nhiệt tình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transfuse

  * kỹ thuật

  rót sang

  hóa học & vật liệu:

  đổ sang

  truyền sang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transfuse

  pour out of one vessel into another

  give a transfusion (e.g., of blood) to

  Similar:

  instill: impart gradually

  Her presence instilled faith into the children

  transfuse love of music into the students

  cup: treat by applying evacuated cups to the patient's skin