transmute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmute.

Từ điển Anh Việt

 • transmute

  /trænz'mju:t/

  * ngoại động từ

  làm biến đổi, làm biến hoá

  to transmute coal into diamonds: biến than đá thành kim cương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transmute

  alter the nature of (elements)

  Similar:

  transform: change in outward structure or looks

  He transformed into a monster

  The salesman metamorphosed into an ugly beetle

  Synonyms: metamorphose

  transform: change or alter in form, appearance, or nature

  This experience transformed her completely

  She transformed the clay into a beautiful sculpture

  transubstantiate one element into another

  Synonyms: transubstantiate