transfix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfix.

Từ điển Anh Việt

 • transfix

  /træns'fiks/

  * ngoại động từ

  đâm qua, giùi qua, xuyên qua

  (nghĩa bóng) làm cho sững sờ; làm cho chết đứng

  to be transfixed with terror: chết đứng vì khiếp sợ, sợ chết khiếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transfix

  * kỹ thuật

  sự xuyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transfix

  pierce with a sharp stake or point

  impale a shrimp on a skewer

  Synonyms: impale, empale, spike

  Similar:

  fascinate: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing terror or awe

  The snake charmer fascinates the cobra

  Synonyms: grip, spellbind