impale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impale.

Từ điển Anh Việt

 • impale

  /im'peil/ (empale) /im'peil/

  * ngoại động từ

  đâm qua, xiên qua

  đóng cọc xiên qua (người...) (một lối hình phạt xưa)

  (nghĩa bóng) làm chết đứng, làm ngây người

  to be impaled by a sudden piece of news: bị một tin đột ngột làm ngây người

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) rào bằng cọc, quây quanh bằng cọc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impale

  * kinh tế

  đâm qua

  xuyên qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impale

  kill by piercing with a spear or sharp pole

  the enemies were impaled and left to die

  Synonyms: stake

  Similar:

  transfix: pierce with a sharp stake or point

  impale a shrimp on a skewer

  Synonyms: empale, spike