top story nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top story nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top story giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top story.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top story

    * kỹ thuật

    tầng trên cùng